Verkoopsvoorwaarden

1° Door het overmaken van een bestelling gaat de koper zonder voorbehoud akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden, behoudens schriftelijk overeengekomen afwijking.

2° De leveringstermijnen moeten steeds als approximatief beschouwd worden tenzij een juiste datum is bedongen. Een eventuele laattijdige levering kan geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding noch tot ontbinding van dit contract op het verzoek van de koper.

3° Onvoorziene omstandigheden zoals staking, overstroming, enz. worden beschouwd als overmacht wanneer ze als gevolg hebben om de levering uit te stellen of te bemoeilijken. Lucokaas kan er geenszins toe gedwongen worden het onvoorziene karakter van deze omstandigheden te bewijzen noch kan er in de gevallen toe gedwongen worden om onmogelijke uitvoering van het contract te staven.

4° Iedere levering zal onmiddellijk na ontvangst door de koper worden nagezien. Alle klachten betreffende de geleverde goederen moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na leveringsdatum. Alle klachten betreffende een factuur moeten, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk gebeuren binnen de acht dagen na factuurdatum.

5° Lucokaas is niet aansprakelijk voor een eventuele aantasting van de kwaliteit van de geleverde goederen indien die ontstaat uit het ondeskundig en/of onzorgvuldig opslaan ervan door de koper. De vrijwaringsplicht van LUCOKAAS met betrekking tot gebreken omtrent  de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van haar leveranciers

6° Lucokaas blijft eigenaar van de aan de Koper geleverde goederen tot het ogenblik van volledige betaling van de factuur of tot het ogenblik van inning van de wissel of de cheque, indien de factuur op deze wijze betaald wordt

7° Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn onze facturen contant, netto zonder korting, betaalbaar te Anzegem.

8° Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 12 %, dit met een minimum van 75 €. Vanaf vervaldag van facturen zal, zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest verschuldigd zijn overeenkomstig de wet betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties dd. 02/08/2002.

9° Indien de Koper een factuur niet op haar vervaldag betaalt, heeft Lucokaas het recht alle nog verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen, onafgezien van de toegestane betalingstermijnen.

10° Lucokaas heeft het recht om bij niet-betaling alle leveringen stop te zetten zonder verantwoordelijk te kunnen gesteld worden voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

11° Voor alle uit onderhavig contract of factuur voortvloeiende geschillen betreffende verkopen en leveringen zijn uitsluitend bevoegd de Rechtbank van Koophandel Gent afdeling Kortrijk en Vredegerecht Tweede Kanton Kortrijk.

12° Dit contract is onderworpen aan Belgisch Recht.